Zakład Dydaktyki Historii
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Historia ZDH rozpoczyna się w roku 1969, wraz z powstaniem Zakładu Metodyki Nauczania Historii, którego współtwórcami byli: doc. dr Jan Stoiński – kierownik (1969-1980) oraz dr Maria Banasiewicz (Kujawska). Do roku 1990 zespół Zakładu współtworzyli: doc. dr Bolesław Szczepański – kierownik (1980-1990), doc. dr hab. Maria Banasiewicz (Kujawska), doc. dr hab. Aleksandra Popiół-Szymańska, dr Urszula Cynalewska, dr Henryka Figaj –Nowak, mgr Violetta Julkowska.

W roku 1991 ZMNH został przekształcony w Zakład Dydaktyki Historii. Od tamtej pory kierowali nim: prof. dr hab. Maria Kujawska (1991-2006), prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek (2009-2011) oraz dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska (2011-2012). W latach 2006-2010 stanowisko kuratora ZDH pełnił prof. dr hab. Tomasz Schramm, a p/o kierownika dr Izabela Skórzyńska.

W tym czasie ukonstytuował się aktualny zespół ZDH. Współtworzą go dydaktycy historii specjalizujący się w zakresie kultury (w tym pamięci) i edukacji historycznej, historii i edukacji regionalnej, sztuk wizualnych w edukacji, historii historiografii, historii najnowszej, a także metodolog historii oraz psycholodzy i pedagodzy odpowiedzialni za przygotowanie merytoryczne i praktyczne nauczycieli historii/WOS do pełnienia roli wychowawcy. Aktualny zespół współtworzą: dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska, dr hab. Danuta Konieczka - Śliwińska, dr hab. prof. UAM Izabela Skórzyńska – kierownik (od 2012), dr Justyna Strykowska, dr Justyna Budzińska, dr hab. prof. UAM Maciej Bugajewski, dr Jerzy Gąsowski.

 

www.zdh.amu.edu.pl

 

Skład osobowy ZDH

Emerytowani Pracownicy naukowo-dydaktyczni ZDH

Prof. dr hab. Maria Kujawska (profesor – senior UAM) p. 3.81

Dr Henryka Figaj – Nowak

Dr Halina Wróżyńska – Zięcik

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni ZDH

Dr hab. prof. UAM Izabela Skórzyńska (kierownik) p. 3.53

Dr Justyna Budzińska p. 3.53

Prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska p. 3.52

Dr Jerzy Gąsowski p. 3.52

Dr hab. Prof. UAM Violetta Julkowska p. 3.79

Dr Justyna Strykowska p. 3.81

dr hab. Prof. UAM Maciej Bugajewski, p. 3.80

 

Doktorantki i doktoranci:

mgr Marta Kalisz-Zielińska p.3.52

mgr Izabella Kopczyńska p. 3.52

mgr Maciej Sawicki p. 3.80

mgr Adam Rajewski p.3.79

 

Badania

Projekty badawcze

Zespół ZDH od lat systematycznie uczestniczy w projektach badawczych, inicjuje, organizuje i uczestniczy w krajowych i zagranicznych, międzynarodowych i polskich konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych i dydaktycznych oraz w licznych projektach z zakresu edukacji historycznej, regionalnej oraz animacji kultury historycznej.

2010-2014. Narodowe Centrum Nauki, Projekt badawczy: Niegodne historii. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w dziejach w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym, kierownik projektu: dr hab. E. Głowacka – Sobiech, wykonawczynie: dr I. Chmura – Rutkowska, dr hab. prof. UAM I. Skórzyńska.

2013-2015. Interdyscyplinarny projekt badawczy: Gender w podręcznikach, Fundacja im. Stefana Batorego/Fundusze Norweskie w ramach PROGRAMU „Obywatele dla Demokracji”, wykonawcy: dr hab. prof. UAM I. Skórzyńska, dr J. Budzińska, dr hab. M. Michalski, dr A. Napierała.

2014-2017. Narodowe Centrum Nauki, Program „Harmonia”: projekt we współpracy z partnerkami z Niemiec oraz Rumunii: Odbudować przeszłość, aby odzyskać przyszłość: Narracje życia kobiet w komunizmie, kierownik projektu dr hab. prof. UAM I. Skórzyńska, wykonawcy: prof. WSH TWP Szczecin A. Wachowiak, dr B. Jonda, dr C-F. Dobre.

2015. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, projekt w ramach Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego "DomOtwarty/DomZamknięty?". Edycja V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Niepamięć wojny, Instytut Historii UAM we współpracy międzynarodowej (dr hab. prof. UAM B. Górczyńska-Przybyłowicz, prof. dr hab. A. Szpociński, dr J. Budzińska, prof. UAM dr hab. M. Bugajewski, prof. UAM dr hab. V. Julkowska, mgr M. Sawicki, prof. UAM dr hab. I. Skórzyńska – kierownik grantu).

2012-2016. Grant Strategiczny Funduszu Wyszehradzkiego „Miejsca pamięci: Dziedzictwo pamięci- pamięć dziedzictwa z udziałem 15 osób z Węgier, Słowacji, Czech i Polski, Kierownik grantu: dr hab. Prof. UAM J. Jeszke, kierownik grupy polskiej: dr hab. prof. UAM V. Julkowska.

2016. Grant Funduszu Wyszehradzkiego (Polska-Czechy-Węgry): Edukacja interkulturowa w krajach V4 w kontekście kryzysu migracyjnego kierowany przez dr E. Kledzik oraz dr M. Praczyk, współwykonawca: dr hab. prof. UAM I. Skórzyńska.

 

Tematyka badawcza

1. Badania szkolnej narracji podręcznikowej w zakresie edukacji historycznej

- treści równościowe w szkolnej narracji historycznej w tym szkolna historia kobiet

- badania porównawcze kultury dydaktycznej polskiej i niemieckiej

- analiza obrazu sąsiada w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych

2. Kultura historyczna

- źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej

- teatr i widowisko w szkolnej edukacji historycznej

- fotografia lotnicza i panoramy historyczne w warsztacie dydaktycznym

- literatura w edukacji historycznej

3. Pamięć społeczna i historyczna

- widowiskowe praktyki pamięci

- polsko-niemieckie miejsca pamięci

- dialogi pamięci

- teoria pamięci historycznej

- problem prawdy w historiografii i pamięci historycznej

4. Edukacja regionalna i historia regionalizmu

- koncepcje edukacji regionalnej w polskim systemie oświaty

- dzieje regionalizmu polskiego

- historia regionalna i lokalna w edukacji szkolnej i akademickiej

5. Historia w działaniu

- historia mówiona

- storytelling

- widowiska przeszłości

6. Wychowawczy wymiar edukacji przyszłych nauczycieli

- struktura i poziom kompetencji wychowawczych nauczycieli

- świat wartości młodzieży akademickiej.

 

Dydaktyka

W ramach specjalności nauczycielskiej realizujemy zintegrowany program kształcenia przyszłych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach programu „Humanistyka w szkole” historii i społeczeństwa i języka polskiego. Program, obok przedmiotów kierunkowych historycznych, przewiduje także przedmioty specjalistyczne określone standardami kształcenia nauczycieli oraz autorskie, związane z kierunkami prowadzonych przez nas badań. Są to przedmioty w następujących blokach tematycznych:

Psychologia, pedagogika, technologia kształcenia dorosłych, dydaktyka ogólna

Dydaktyka historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Historia wizualna w edukacji, edukacja regionalna, kultura historyczna, literatura i teatr w edukacji historycznej, formy pisarstwa historycznego, europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej, historia – społeczeństwo – kultura, edukacja międzykulturowa.

W pracy dydaktycznej stosujemy różne formy i metody kształcenia - wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, grupa ekspercka, studium przypadku, debata, storytelling, wywiad zogniskowany. Organizujemy praktyki zawodowe pedagogiczne oraz kierunkowe historyczne, WOS, język polski. Nasi studenci uczestniczą w różnych formach animacji kultury historycznej/wychowania – muzea, teatr, placówki szkolno-wychowawcze i społeczno-artystyczne ukierunkowane na edukację historyczną/wychowanie.

Od lat współpracujemy z instytucjami szeroko rozumianej kultury i edukacji historycznej: poznańskimi szkołami, IPN, ODN, OKE, muzeami regionalnymi, teatrami, stowarzyszeniami, fundacjami i ośrodkami animującymi różne formy tej kultury/edukacji.

 

Prowadzimy seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie wokół następującej problematyki:

Dydaktyka historii i szkolna edukacja historyczna

Kultura historyczna

Pamięć społeczna, historyczna

Historia wizualna w edukacji

Historia i edukacja regionalna

Recepcja historiografii w XIX-XX wieku

Literatura i sztuka w edukacji historycznej

Szkolna narracja historyczna

Historia w działaniu (historia mówiona, opowiadanie historii, uczenie się poprzez badanie)

Dzieje oświaty i szkolnictwa w Polsce w XIX i XX wieku

Media we współczesnej edukacji historycznej

 

Współpraca międzynarodowa

- z Georg Eckert Institut Brunszwik

- z uniwersytetami w Bratysławie, w Pradze, w Ostrawie, w Lubljanie, z Węgierską Akademią Nauk w Budapeszcie i Uniwersytetem Katolickim w Komarnie (w ramach projektów Funduszu Wyszehradzkiego)

- z prof. seniorem Bogumiłem Jewsiewickim (Uniwersytet Laval, Quebec, Kanada)

- z dr Bernadette Jonda (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg w Halle)

- z dr Claudią Florentiną Dobre (“Memoria” Cultural Foundation, Bukareszt, Rumunia)

- z Wydziałem Antropologii Uniwersytetu Kalifornijskiego (Department of Anthropology University of California, San Diego) (wymiana doktorancka).

 

W ramach Koła Naukowego Studentów Historii działa także:

Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii

opiekun dr hab. Prof. UAM V. Julkowska

 

Najważniejsze publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych ZDH IH UAM (1993-2016)

Monografie autorskie

V. Julkowska, Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 1998.

D. Konieczka-Śliwińska, Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii, Wyd. IH UAM, Poznań 2001.

M. Kujawska, Współczesne problemy edukacji historycznej, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2001.

I. Skórzyńska, Teatry poznańskich studentów (1953-1989). Historie. Konteksty. Interpretacje. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

M. Bugajewski, Historiografia i czas. Paula Ricoeura koncepcja poznania historycznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.

D. Konieczka-Śliwińska, Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura. Wyd. Rys. Poznań 2004.

J. Strykowska, Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Problemy – Diagnoza – profilaktyka, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska, Gniezno 2005.

V. Julkowska, Europejski wymiar edukacji a chrześcijaństwo, Poznań 2006.

M. Bugajewski, Brzemię przeszłości. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

V. Julkowska, Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań 2010.

D. Konieczka-Śliwińska, Ks. Stanisław Kozierowski – proboszcz parafii skórzewskiej (1910-1929). Wyd. Przemkodruk, Skórzewo 2010.

I. Skórzyńska, Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci 1989-2009, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2010.

D. Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty – koncepcje programowe – realia. Wyd. IH UAM, Poznań 2011.

I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, "Niegodne historii?". O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

J. Budzińska, Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

 

Redakcje monografii współautorskich

Podręcznik historii – perspektywy modernizacji, red. M. Kujawska, Wydawnictwo Perfect, Poznań 1993.

Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej, red. M. Kujawska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 1996.

Strategie przekazu wiedzy historycznej w edukacji szkolnej i akademickiej. Techniki teatralne. Retoryka, red. M. Kujawska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 1997.

Uczeń i nowa humanistyka, red. M. Kujawska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2000.

Dialog(i) w kulturze, red. I. Skórzyńska, J. Ostrowska, Wydawnictwo EMPi2, Poznań 2001.

Między historią a edukacją historyczną. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Kujawskiej, red. V. Julkowska, Instytut Historii UAM, Poznań 2003.

Historia – pamięć – tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2006.

Non omnis moriar. Katolicki cmentarz w Mogilnie, red. D. Konieczka-Śliwińska, Wyd. Rys, Poznań 2006.

Wybór źródeł do dziejów gimnazjum i liceum w Trzemesznie, red. D. Konieczka-Śliwińska, Wyd. Bograf, Poznań 2006.

Inscenizacje pamięci (Mettre en scene la mémoire. Staging Memory), red. I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, C. Pépin, Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval Québec oraz Instytutem Historii UAM, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919), red. D. Konieczka-Śliwińska, Wyd. Jasart Studio, Poznań 2008.

Doświadczenie i pamięć. Europa Środkowo-Wschodnia między przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań, red. I. Skórzyńska, M. Kujawska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2010.

Społeczeństwo PRL. Historia, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2010.

Społeczeństwo PRL. Kultura i pamięć, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2015.

Ks. Stanisław Kozierowski, Wybór kazań. Wstęp, dobór i opracowanie kazań D. Konieczka-Śliwińska. Wyd. PTPN, Poznań 2010.

Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, [See Sou Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938], red. I. Skórzyńska, W. Olejniczak, Wydawnictwo Fundacji Tres, Zbąszyń - Poznań 2012.

Zbigniew Cynkutis. Aktor – animator twórczych procesów, red. I. Skórzyńska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej, Łódź 2012.

„Powtórka przed …” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Wyd. Instytut Historii UAM, T.1 i 2, Poznań 2008, T.3, Poznań 2009, T.4, Poznań 2010, T.5, Poznań 2011, T.6, Poznań 2012, T. 7, Poznań 2013, T. 8, Poznań 2014, T. 9, Poznań 2015

Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, red. V. Julkowska, Poznań 2012.

Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Poznań 2012.

Co Betty Friedan mówi dziś kobietom. Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studies, red. I. Skórzyńska A. Wachowiak, Wydawnictwo OR TWP, 2013.

Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Skórzyńska, I. Chmura – Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.) , red. I. Skórzyńska, A. Wachowiak, B. Górczyńska-Przybyłowicz, S. Jankowiak, K. Stryjkowski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

DomOtwarty/DomZamknięty?. Pogranicza wobec różnicy, red. I. Skórzyńska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2014.

Kryzys definiensu regionalizmu w Polsce?, red. I. Skórzyńska, A. Wachowiak, W. Urbanik, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2014.

Performing the Past, red. I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2014.

Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania..., red. J. Budzińska, J. Strykowska, Instytut Historii UAM, Poznań 2015.

Jan Kiliński. Historia i pamięć, red. V. Julkowska, Poznań-Trzemeszno 2015.

Biography in the Humanities, red. P. Misiewicz, F. Mudzo, M. Sawicki, Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań 2016.

Memory of Heritage. Heritage of Memory, red. V. Julkowska, W. Werner, Poznań 2016.

 

Artykuły w czasopismach naukowych (wybór)

J. Budzińska, Mit, stereotyp i fantazmat - między szablonem a inną wizją przeszłości w szkolnym kursie historii (przypadek ikonografii), „Klio”. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 21 (2), Toruń 2012, ss. 57-76.

J. Budzińska, Planimetria obrazu, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, VI (2012/1), Bydgoszcz 2012, ss. 115-132.

J. Budzińska, Wniebo(nie)wzięcie. Poststrukturalistyczna interpretacja świata przedstawionego, “Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, 4 (XVII), Bydgoszcz 2014, ss. 105-120.

I. Skórzyńska, I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, „Niegodne historii”. O nieobecności kobiet w dziejach w kontekście analiz wybranych podręczników do nauki historii w Polsce. “Unworthy of History”: the Absence of Women in History in a Frame of Analysis the Selected History Textbooks in Poland, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XIII (2013/4) (2013), ss. 47-71.

I. Skórzyńska, Historyk w świecie widowisk przeszłości, ROCZNIK ANTROPOLOGII HISTORII, III (2013/1(4) (2013), ss. 143-160.

I. Skórzyńska, B. Jonda, A. Wachowiak, C-F Dobre, Regaining the future by rebuilding the past? Women’s narratives of life during communism, „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, Vol. XVIII (2015/1) (2015), ss. 11-34.

I. Skórzyńska, A. Wachowiak, Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP) Polski wobec historii pamięci niemieckiej. Jaka przeszłość dla przyszłości?, „Edukacja Humanistyczna”, 1(32) (2015), ss. 19-34.

 

Numery monograficzne/bloki tematyczne czasopism

„Edukacja Medialna”, numer monograficzny poznańskiego środowiska historyczno-dydaktycznego, 2000/2.

„Wiadomości Historyczne”, numer monograficzny poznańskiego środowiska dydaktyczno-historycznego, 2008/5.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej, 2011/4, red. M. Bugajewski, I. Skórzyńska.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej II, 2012/1, red. M. Bugajewski, I. Skórzyńska.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XIII (2013/4) (2013), red. I. Skórzyńska, blok tematyczny: „Dekolonizacja historii szkolnej”, ss. 11-135.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XVII (2014/4) (2014), red. M. Bugajewski, I. Skórzyńska, "Pamięci - Obrazy - Transgresje", ss. 8-281.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, Vol. XVIII (2015/1) (2015), M. Bugajewski, I. Skórzyńska, „Pamięci - Obrazy - Transgresje II” (redakcja wspólna bloku tematycznego), ss. 7-287.

„Historia@Teoria” Vol.1 (2016/1) V. Julkowska, W. Werner, (redakcja tomu) pismo opublikowane oraz na platformie pressTO.

„Historia@Teoria” Vol.2 (2016/2) V. Julkowska, W. Werner, (redakcja tomu) pismo opublikowane oraz na platformie pressTO.

 

Podręczniki akademickie/szkolne/materiały edukacyjne

Opracowanie obudowy dydaktycznej (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, wybory źródeł, teczki dydaktyczne, poradniki dla nauczycieli do historii i społeczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie) cyklu podręczników do zreformowanej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (1999 – 2005) w składzie: V. Julkowska, D. Konieczka-Śliwińska, I. Skórzyńska.

Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik edukacji regionalnej dla nauczycieli i edukatorów, red. D. Konieczka-Śliwińska, Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012.

Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów, red. D. Konieczka-Śliwińska, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012.

Film jako materiał pomocniczy w edukacji regionalnej. Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów. red. D. Konieczka-Śliwińska, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2012.

E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

 

Okno dobrych praktyk

W pracy ze studentami stosujemy różne formy, strategie, metody i techniki dydaktyczne. Ich rezultatem są liczne projekty i prace studenckie powstające podczas zajęć dydaktycznych oraz praktyk pedagogicznych i kierunkowych.

Ich publikacja służy dwóm celom: (1) jest wyrazem uznania dla ich Autorów i Autorek; (2) jest przykładem dobrych praktyk dydaktycznych/wychowawczych, które mogą być inspirujące dla nauczycieli historii/wychowawców w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

dobre praktyki

Ewa Martinek - Problem kreatywności w polskiej szkole

 

Dobre praktyki

Ewa Martinek - Problem kreatywności w polskiej szkole

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 107 gości