STUDIA Z DZIEJÓW POLSKIEJ HISTORIOGRAFII WOJSKOWEJ

Studies on the History of Polish Military Historiography

Seria wydawnicza ISSN 1234-2041, tytuł ISSN 0137-5202.

zostały założone w 1975 roku przez profesora Benona Miśkiewicza. Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej są jedynym czasopismem naukowym poruszającym problematykę historiografii wojskowej, tak polskiej jak i zagranicznej dotyczącej Polski. Na łamach SDPHW ogłaszane są wyniki badań historiograficznych związanych z dziejami oręża polskiego od czasów najdawniejszych po XX wiek. Swoje artykuły publikują młodzi adepci nauki historycznej, jak i doświadczeni naukowcy z ośrodków akademickich całej Polski i Europy.

 

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Valentin Constantinov - Mołdawska Akademia Nauk w Kiszyniowie

prof. n. dr hab. Maciej Franz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Karol Kościelniak (sekretarz) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. n. dr hab. Jarosław Piątek - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

prof. n. dr hab. Zbigniew Pilarczyk (przewodniczący) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Ihor Sribnyak - Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki

- dyrektor Centrum Badań Studiów Orientalnych - Omelyan Pritsak, Uniwersytet Narodowy "Akademia Kijowsko-Mohylańska"

prof. n. dr hab. Maciej Szczurowski - Uniwersytet Gdański w Gdańsku

prof. n. dr hab. Wanda Krystyna Roman - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Wadim Zadunajski - Ukrainski Uniwersytet Katolicki we Lwowie

 

ADRES REDAKCJI:

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

Umultowska 89D

61-614 Poznań

tel: 48 61 829 1530

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

REDAKTOR

Zbigniew Pilarczyk

SEKRETARZ REDAKCJI

Karol Kościelniak

 

RECENZENCI:

prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski

prof. UAM dr hab. Maciej Franz

prof. AMW dr hab. Dariusz Nawrot

prof. USz dr hab. Jarosław Piątek

prof. UG dr hab. Maciej Szczurowski

prof. UMK dr hab. Wanda Krystyna Roman

prof. n. dr hab. Wadim Zadunajski (UUK we Lwowie)

dr hab. Grzegorz Podruczny

dr Michał Bogacki

dr Bartosz Kruszyński

 

Zasady recenzowania artykułów w Studiach z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

Po zebraniu wszystkich nadesłanych artykułów, wstępnej recenzji dokona redaktor naukowy czasopisma, kwalifikując je do publikacji, gdy redaktor naukowy będzie miał jakiekolwiek wątpliwości tekst zostanie odesłany do autora z uwagami w celu ewentualnej korekty. Następnie całość przejdzie wstępną korektę językową i techniczną. Po tym procesie nastąpi wybór dwóch recenzentów z zewnętrznych jednostek naukowych, do których zostanie przesłany maszynopis zakwalifikowanego artykułu. Recenzenci dokonają oceny i weryfikacji każdego artykułu. Teksty, do których recenzenci będą mieli uwagi zostaną przesłane autorom w celu ich uzupełnienia. Po ewentualnych poprawkach autorów i odesłaniu tekstów do redakcji, nastąpi przekazanie całości do ostatecznej redakcji językowej i technicznej. Ostateczna wersja zostanie przesłana autorom do korekty, po ich akceptacji nastąpi publikacja tomu Studiów z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, który to tom powinien ukazać się w drugiej połowie roku.

 

Redakcja informuje, że w celu przeciwdziałania „gostwriting” oraz „guest authorship” wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą „gostwriting”.

W celu wyelimonowania z prac naukowych plagiatów i tekstów pisanych przez osoby trzecie, każdy autor zobowiązany jest do napisania i przesłania na adres redakcji oświadczenia, że nadesłana praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji. Prosimy także o oświadczenie mówiące, że to państwo jesteście autorami danej pracy a nie ghostwriter. Ma to na celu zapobieżenie plagiatom.

 

DLA AUTORÓW

Pragniemy zaprosić wszystkich pracowników nauki i nie tylko, do współpracy przy tworzeniu czasopisma naukowego, którego twórcą i wieloletnim redaktorem był profesor Benon Miśkiewicz. Chcąc kontynuować jego pracę, zachęcamy do nadsyłania artykułów z zakresu polskiej historiografii wojskowej oraz charakterystyki bazy źródłowej polskiej historii wojskowej. Przyjmujemy także teksty mówiące o tym, jak historiografia innych państw ocenia polskie dzieje militarne. Zamieszczamy także na łamach "Studiów" recenzje wartościowych monografii tyczących polskiej wojskowości, które wnoszą nowe ujęcia do naszej historiografii.

 

Artykuły prosimy przesyłać drogą mailową, lub w wersji papierowej i elektronicznej nagrane na nośniku CD (DVD). Dodatkowo prosimy o dołączenie zgody na opublikowanie artykułu, a także oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotąd ogłoszona drukiem i nie została złożona w innej redakcji. Prosimy także o oświadczenie mówiące, że to państwo jesteście autorami danej pracy a nie ghostwriter. Ma to na celu zapobieżenie plagiatom.

 

NA TEKSTY CZEKAMY DO KOŃCA LUTEGO KAŻDEGO ROKU

Autorzy artykułów wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich na Redakcję czasopisma naukowego Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej.

Redakcja w imieniu Autorów oświadcza, że jest uprawniona z tytułów majątkowych praw autorskich do utworu Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej.

Redakcja rozporządza na rzecz Wydawcy swoimi majątkowymi prawami autorskimi do utworu na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Maszynopis artykułu powinien spełniać następujące wymagania:

Program Word,

Format A4, marginesy 2,5 cm,

Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5 linii,

Maksymalna liczba znaków do 45 000,

Czcionka przypisów Times New Roman, wielkość 10, odstępy między wierszami 1 linia

 

Maszynopis powinien zawierać:

Imię i Nazwisko autora (autorów),

Streszczenie w języku polskim do 1500 znaków,

Słowa kluczowe w języku polskim,

tytuł, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim do 1500 znaków,

oraz bibliografię.

 

Zasady dotyczące przypisów:

Przy ponownym cytowaniu tego samego dzieła prosimy podawać tytuł do pierwszego rzeczownika,

Prosimy o używanie skrótów polskich: dz. cyt., tamże, tenże itd.,

 

Zapis artykułów opublikowanych w czasopismach wg następującego wzoru:

K. Chłapowski, Alienacje dóbr królewskich w latach 1578-1668, „Przegląd Historyczny”, 1978, t. LXIX, z. 3, s. 647-663.

 

Zapis artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych wg następującego wzoru:

N. Karniłowicz, Rycerz polski między świętością a karnawałem,[w:] Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, pod red. B. Otwinowskiej i J. Pelca, Wrocław 1984, s. 183-192.

 

Zapis książek wg następującego wzoru:

B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa, Poznań 1996, s. 8.

B. Miśkiewicz, Polska historiografia…, s. 9.

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości