dr Marcin Danielewski

 

jednostka: Pracowni Bohemistyczna

stanowisko: adiunkt naukowy

 

Kontakt

tel.: 61 829 1519

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokój 3.64

 

Przebieg pracy naukowej

2004-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek archeologia ukończone z wyróżnieniem.

2005-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek historia ukończone z wyróżnieniem.

2009-2013: studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM.

 

Nagrody

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz Uniwersytetu przyznany w roku 2009.

Stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2012

I Nagroda IX edycji Konkursu na najlepsze prace naukowe i badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za lata 2011-2013 w kategorii prac doktorskich

 

Publikacje

Wczesnośredniowieczne grodziska kujawskie, „Archeologia Żywa” 39 (2007), s. 53-56, [współautor Marta Pawlik].

Warunki życia w średniowiecznych podgrodziach i miastach na obszarze Polski, [w:] Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka, red. H. Głąb, M. Dąbrowska, M. Kępa, Ł. Kryst, J. Marchewka, Kraków 2008, s. 43-49.

Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu inowrocławskiego oraz ich stan zachowania, „Ziemia Kujawska” 21 (2008), s. 123-135, [współautor Marta Pawlik].

Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. II, red. D. Karczewski, Strzelno 2009, s. 9-51.

Michał Bogacki, Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, Zakrzewo 2009, [opracowanie rycin i ilustracji Marcin Danielewski].

Wczesnośredniowieczne osadnictwo z terenu Kościelca Kujawskiego, „Ziemia Kujawska” 22 (2009), s. 5-20.

Recenzja pracy Stanisława Koca „Inowrocław, Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskiego”, „Ziemia Kujawska” 23 (2010), s. 164-170.

Recenzja pracy Franciszka Dąbrowskiego „Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” LXIII (2011), s. 495-499.

Recenzja pracy Magdaleny Biniaś-Szkopek „Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps”, „Zapiski Historyczne” LXXVI (2011), z. 1, s. 139-143.

Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” LXXI (2011), s. 33-54.

Reliefy z murów kościoła Panny Marii w Inowrocławiu, „Roczniki Historyczne” LXXVII (2011), s. 7-34.

Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [w:] TERRA INCOGNITA. Wokół inowrocławskich grodzisk, red. Ł. Oliwkowski, Inowrocław 2012, s. 17-23.

Redakcja części dyskusyjnej pracy zbiorowej Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, Poznań 2012.

Romańskie zabytki architektury sakralnej Inowrocławia i Strzelna w świetle fotografii Meydenlendera z 1887 roku, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 98 (2012), s. 27-50.

Jerzy Strzelczyk, W świecie średniowiecznych myśli i emocji. Wybór prac, Poznań 2012 (przygotowanie podstawy do reedycji tekstów w formie książki).

IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów, „Historia Slavorum Occidentalis” 4 (2013), s. 210-212.

O legendarnej Kruszwicy słów kilka, „Cuiavia Felix” 8 (2013), s. 46-48.

Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki) [w:] Projekt wyobraźni – inowrocławskie grodziska, wyd. 2, red. Ł. Oliwkowski, Inowrocław 2014, s. 17-23.

Murzynno – krzyżacka enklawa z okolic Gniewkowa w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Pamięć – tradycja – trwanie. Szkice z dziejów Gniewkowa i okolic, red. T. Łaszkiewicz, Gniewkowo 2014, s. 13-30.

Recenzja pracy Rafała Boromira Borowczaka „Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” 15 (2014), s. 113-119.

Struktura grodowa w drugiej połowie XI w. Czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce, „Historia Slavorum Occidentalis” 7 (2014), nr 2, s. 131-156.

Recenzja pracy Agnieszki Łukaszyk „Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów”, „Zapiski Historyczne” LXXIX (2014), z. 3, s. 177-182.

Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa, „Studia Lednickie” XIII (2014), s. 153-159.

O dwóch, niechcianych perłach romańskiej architektury, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 18 (2015), s. 113-116.

Konary i Kobylniki. Rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów, „Historia Slavorum Occidentis” 8 (2015), nr 1, s. 57-76.

Grodzisko w Grzybowie - miejsce z historią, „Wiadomości Historyczne” 6 (listopad/grudzień 2015), s. 19-21.

Photographs from 1887. New sources for the study of the architecture of the Romanesque Church of the Blessed Virgin Mary in Inowrocław, „Historia Slavorum Occidentis” 9 (2015), nr 2, s. 137-149.

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań, 25-26 września 2014 r., „Historia Slavorum Occidentis” 9 (2015), nr 2, s. 286-288.

Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, Poznań 2016.

 

Prace w druku:

Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą sakralną Strzelna, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. 3 [w druku].

Recenzja pracy Armina Mikosa von Rohrscheidta „Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturalno-turystyczna”, „Almanach Historyczny” [w druku].

Stan zachowania wybranych grodzisk stożkowatych pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Rozważania z dziejów ochrony nieruchomych zabytków archeologicznych, „Ziemia Kujawska” [w druku].

Recenzja pracy Stanisława Koca „Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210-1410, „Folia Historica Cracoviensia” [w druku].

Przyczynek do nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII-XIV wieku, „Wielkopolskie Sprawozdania Historyczne” 16 [w druku].

 

Uczestnictwo w grantach

„Badania osady z okresu wędrówek ludów w Konarzewie, pow. poznański ziemski, stan. 5” numer projektu NN 109 178234.

„Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego” (numer projektu badawczego 0040/NPRH3/H11/82/2014).

„Dzieje (archi)diecezji poznańskiej X-XX w. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła” (numer projektu badawczego 0046/NPRH3/H11/82/2014).

„Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego” (numer projektu badawczego 1aH 15 0419 83).

 

Udział w badaniach wykopaliskowych

Dziekanowice stanowisko 22, (2005 r.), Grzybowo grodzisko (2005 i 2006 rok), Santocko stanowisko 57 (2007 r.), Marwice stanowisko 12 (2009 rok), Gołuski stanowisko 30 (2009 r.), Konarzewo stanowisko 5 (lata 2009, 2010, 2011), Międzyrzecz badania miejskie ( lata 2013, 2014), Morawy stanowisko nr 1 (2015 r.), Krąplewo stanowisko 24 (2015 r.), Zamysłowo stanowisko 9 (2015 r.). Nadzory archeologiczne: Osiedle Głuszyna-Poznań, Dopiewiec, Śnieciska, Ostroróg, Kalwy.

 

Obszar zainteresowań badawczych

Organizacja grodowa, gospodarka władztwa Piastów, stosunki polsko-ruskie w okresie wczesnego średniowiecza, dzieje Kujaw, odtwórstwo historyczne, nowoczesne formy edukacji.

 
free pokerfree poker