dr Marcin Danielewski

 

jednostka: Pracowni Bohemistyczna

stanowisko: adiunkt naukowy

kontakt: tel.: 61 829 1519

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przebieg pracy naukowej:

-2004-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek archeologia ukończone z wyróżnieniem.

-2005-2009: studia magisterskie na Wydziale Historycznym UAM, kierunek historia ukończone z wyróżnieniem.

-2009-2013: studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM ukończone z wyróżnieniem.

 

Nagrody:

- Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz Uniwersytetu przyznany w roku 2009.

- Stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2012

- I Nagroda IX edycji Konkursu na najlepsze prace naukowe i badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za lata 2011-2013 w kategorii prac doktorskich

 

Publikacje:

1. Wczesnośredniowieczne grodziska kujawskie, „Archeologia Żywa” 39 (2007), s. 53-56, [współautor Marta Pawlik].

2. Warunki życia w średniowiecznych podgrodziach i miastach na obszarze Polski, [w:] Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka, red. H. Głąb, M. Dąbrowska, M. Kępa, Ł. Kryst, J. Marchewka, Kraków 2008, s. 43-49.

3. Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu inowrocławskiego oraz ich stan zachowania, „Ziemia Kujawska” 21 (2008), s. 123-135, [współautor Marta Pawlik].

4. Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. II, red. D. Karczewski, Strzelno 2009, s. 9-51.

5. Michał Bogacki, Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, Zakrzewo 2009, [opracowanie rycin i ilustracji Marcin Danielewski].

6. Wczesnośredniowieczne osadnictwo z terenu Kościelca Kujawskiego, „Ziemia Kujawska” 22 (2009), s. 5-20.

7. Recenzja pracy Stanisława Koca „Inowrocław, Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskiego”, „Ziemia Kujawska” 23 (2010), s. 164-170.

8. Recenzja pracy Franciszka Dąbrowskiego „Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” LXIII (2011), s. 495-499.

9. Recenzja pracy Magdaleny Biniaś-Szkopek „Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps”, „Zapiski Historyczne” LXXVI (2011), z. 1, s. 139-143.

10. Korabniki, Niewody i Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” LXXI (2011), s. 33-54.

11. Reliefy z murów kościoła Panny Marii w Inowrocławiu, „Roczniki Historyczne” LXXVII (2011), s. 7-34.

12. Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [w:] TERRA INCOGNITA. Wokół inowrocławskich grodzisk, red. Ł. Oliwkowski, Inowrocław 2012, s. 17-23.

13. Redakcja części dyskusyjnej pracy zbiorowej Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, Poznań 2012.

14. Romańskie zabytki architektury sakralnej Inowrocławia i Strzelna w świetle fotografii Meydenlendera z 1887 roku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 98 (2012), s. 27-50.

15. Jerzy Strzelczyk, W świecie średniowiecznych myśli i emocji. Wybór prac, Poznań 2012 (przygotowanie podstawy do reedycji tekstów w formie książki).

16. IV polsko-czesko-niemieckie forum młodych mediewistów, „Historia Slavorum Occidentalis” 4 (2013), s. 210-212.

17. O legendarnej Kruszwicy słów kilka, „Cuiavia Felix” 8 (2013), s. 46-48.

18. Funkcje militarne grodów z terenu wczesnośredniowiecznych Kujaw (wybrane aspekty problematyki), [w:] Projekt wyobraźni – inowrocławskie grodziska, wyd. 2, red. Ł. Oliwkowski, Inowrocław 2014, s. 17-23.

19. Murzynno – krzyżacka enklawa z okolic Gniewkowa w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Pamięć – tradycja – trwanie. Szkice z dziejów Gniewkowa i okolic, red. T. Łaszkiewicz, Gniewkowo 2014, s. 13-30.

20. Recenzja pracy Rafała Boromira Borowczaka „Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki”, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” 15 (2014), s. 113-119.

21. Struktura grodowa w drugiej połowie XI w. Czy lata 30. XI wieku wyznaczają przełom dla funkcjonowania organizacji grodowej w Polsce, „Historia Slavorum Occidentalis” 7 (2014), nr 2, s. 131-156.

22. Recenzja pracy Agnieszki Łukaszyk „Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów”, „Zapiski Historyczne” LXXIX (2014), z. 3, s. 177-182.

23. Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa, „Studia Lednickie” XIII (2014), s. 153-159.

24. O dwóch, niechcianych perłach romańskiej architektury, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 18 (2015), s. 113-116.

25. Konary i Kobylniki. Rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów, „Historia Slavorum Occidentis” 8 (2015), nr 1, s. 57-76.

26. Grodzisko w Grzybowie - miejsce z historią, „Wiadomości Historyczne” 6 (listopad/grudzień 2015), s. 19-21.

27. Photographs from 1887. New sources for the study of the architecture of the Romanesque Church of the Blessed Virgin Mary in Inowrocław, „Historia Slavorum Occidentis” 9 (2015), nr 2, s. 137-149.

28. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań, 25-26 września 2014 r., „Historia Slavorum Occidentis” 9 (2015), nr 2, s. 286-288.

29. Recenzja pracy Armina Mikosa von Rohrscheidta „Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturalno-turystyczna”, „Almanach Historyczny” 17 (2015), z. 2, s. 311-319.

30. Recenzja pracy Stanisława Koca „Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210-1410”, „Folia Historica Cracoviensia” 21 (2015), s. 291-295.

31. Przyczynek do nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII-XIV wieku, „Wielkopolskie Sprawozdania Historyczne” 16 (2015), s. 207-215.

32. Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą sakralną Strzelna, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, t. 3, red. D. Karczewski, M. Wilczek-Karczewska, Strzelno – Kruszwica 2015, s. 105-120.

33. Stan zachowania wybranych grodzisk stożkowatych pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Rozważania z dziejów ochrony nieruchomych zabytków archeologicznych, „Ziemia Kujawska” 24 (2015), s. 47-60.

34. Gniezno i okolice do 1038 roku, [w:] Dzieje Gniezna. Pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, s. 16-73.

35. O osadach służebnych. Uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis, „Historia Slavorum Occidentis” 10 (2016), nr 1, s. 266-277.

36. Władztwo Mieszka I – kraina grodów, [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, wspoł. W. Baran-Kozłowski, Poznań 2016, s. 477-485.

37. Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, Poznań 2016.

38. Kujawy plemienne a formowanie się władztwa Piastów w świetle dotychczasowych badań osadniczych, [w:] Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016, s. 201-217.

39. Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kočka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Poznań 2016.

40. The realm of Mieszko I. Contribution to the study on fortified settlements, „Historia Slavorum Occidentis” 11 (2016), nr 2, s. 11-29.

41. Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości, red. M. Danielewski, R.T. Tomczak, Poznań 2016.

42. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów”, Poznań, 21-23 września 2016 r., „Annales Missiologici Posnanienses” 21 (2016), s. 240-242.

43. Recenzja pracy „Bodzia, stan. 6 Witoldowo, stan. 1, Śliwkowo, stan. 4. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim”, „Ziemia Kujawska” 25 (2016), s. 167-170.

44. Were strongholds church centres in the tenth- and eleventh-century Piast realm?. „Historia Slavorum Occidentis” 12 (2017), nr 1, s. 13-35.

45. Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, Poznań 2017 (współautorstwo).

46. Turystyka obiektów archeologicznych na terenie Wielkopolski. Zarys problematyki, [w:] Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2017, s. 287-303.

47. Gords and cities in Poland in the 13th century in the context of the then settlement changes, „Місто: історія, культура, суспільство” 4 (2017), s. 21-33.

48. O Bolesławie II Szczodrym w kontekście rozważań z pogranicza historii i archeologii, „Res Gestae” 4 (2017), s. 181-193.

49. Jedenastowieczne cmentarzysko w Morawach, „Historia Slavorum Occidentis” 14 (2017), nr 3, s. 23-42

 

Uczestnictwo w grantach:

Kierownik projektu:

- „Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych” (numer projektu badawczego UMO-2017/25/B/HS3/00016).

Wykonawca:

- „Badania osady z okresu wędrówek ludów w Konarzewie, pow. poznański ziemski, stan. 5” (numer projektu badawczego NN 109 178234).

- „Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego” (numer projektu badawczego 0040/NPRH3/H11/82/2014).

- „Dzieje (archi)diecezji poznańskiej X-XX w. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła” (numer projektu badawczego 0046/NPRH3/H11/82/2014).

- „Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego” (numer projektu badawczego 1aH 15 0419 83).

- „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i gnomicznych” (numer projektu badawczego UMO-2014/12/W/NZ2/00466).

Udział w badaniach wykopaliskowych:

-Dziekanowice stanowisko 22, (2005 r.), Grzybowo grodzisko (2005 i 2006 rok), Santocko stanowisko 57 (2007 r.), Marwice stanowisko 12 (2009 rok), Gołuski stanowisko 30 (2009 r.), Konarzewo stanowisko 5 (lata 2009, 2010, 2011), Międzyrzecz badania miejskie ( lata 2013, 2014), Morawy stanowisko nr 1 (2015 r.), Krąplewo stanowisko 24 (2015 r.), Zamysłowo stanowisko 9 (2015 r.), Przybysław stanowisko 69 (2017 r.). Nadzory archeologiczne: Osiedle Głuszyna-Poznań, Dopiewiec, Śnieciska, Ostroróg, Kalwy.

 

Uczestnictwo w konferencji:

Organizator

-„Tradycje i nowoczesność - Początki Państwa Polskiego na tle Środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych”, Poznań, 10.06.2015-12.06.2015

-„Chrystianizacja ‘Młodszej Europy’”, Poznań, 16-18.09.2015

-„Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średniowieczu (IX-XII wiek)”, Gniezno, 21.10.2015

-„On the occasion of the 20th anniversary of the journal Quaestiones Medii Aevi Novae”, Poznań, 13.09.2016.

-„Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów”, Poznań, 21-23.09.2016.

-„Europa Christiana. Konwersja władcy, sakralizacja władzy, chrystianizacja poddanych”, Gniezno, 19-20.10.2016.

-„International conference of young historians. Middle-East Europe in historical research of PhD students”, Poznań, 26-27.05.2017.

-„U źródeł piastowskiej państwowości. Miejsce i rola grodów w formowaniu się struktury wczesnopiastowskiej”, Grzybowo, 7-8.06.2017.

-„Liturgia i polityka w wiekach średnich. Przeoczone dziedzictwo Ernsta H. Kantorowicza”, Poznań 13-14.07.2017.

-„Arcybiskupstwo poznańskie w dziejach”, Poznań 23-24.10.2017.

Referent

-Konferencja krajowa: „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenia na medycynę i zdrowie człowieka”, Kraków, 18-20.01.2008. Referat: „Warunki życia w średniowiecznych podgrodziach i miastach na obszarze Polski”.

-Konferencja krajowa: „9 wieków Strzelna”, Strzelno, 8.10.2013. Referat: „Fotografie z 1887 roku jako źródło ikonograficzne do badań nad romańską architekturą Strzelna”.

-Konferencja krajowa: „Festyn Jadwiżański”, Inowrocław, 1.06.2015. Referat „Średniowieczna kasztelania inowrocławska”.

-Konferencja krajowa: „1050 rocznica chrztu Polski 966-2016”, Czarnków, 22.11.2015. Referat: „Chrzest Polski 966 rok – kontynuacja czy przełom w funkcjonowaniu władztwa Piastów?

-Konferencja krajowa: „Mieszko I i jego epoka”, Gniezno, 10.03.2016. Referat: „Władztwo Mieszka I – kraina grodów.

-Konferencja międzynarodowa: „Europa Christiana. Konwersja władcy, sakralizacja władzy, chrystianizacja poddanych”, Gniezno, 19-20.10.2016. Referat: „Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X-XI wieku?”

-Konferencja krajowa: „Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej”, Lublin, 14-15.10.2016. Referat: „Turystyka archeologiczna na terenie Wielkopolski”.

-Konferencja krajowa: : Grody i miasta w średniowiecznej Polsce”, Ląd 3-4.06.2017. referat: „Grody i miasta w XIII wieku czyli elementy starej i nowej rzeczywistości”.

-Konferencja krajowa: „Pierwsze wieki Piotrkowa”, 12.06.2017. Referat: „Grody i miasta w świetle zachodzących w XIII w. zmian osadniczych na ziemiach polskich”.

Obszar zainteresowań badawczych:

- organizacja grodowa, gospodarka władztwa Piastów, stosunki polsko-ruskie w okresie wczesnego średniowiecza, dzieje Kujaw, odtwórstwo historyczne, nowoczesne formy edukacji.

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości