dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM

 

Stopień/tytuł naukowy

Magister – V 1998 r.

Doktor – 5 V 2002 r.

Adiunkt – 1 IX 2002 r.

Doktor habilitowany – 20 VI 2011 r.

Profesor UAM – 1 VII 2014 r.

 

Kontakt

Pokój 3.51

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 61 829 1470

 

OBSZAR ZAINTRESOWAŃ BADAWCZYCH

1. Historia Polski XVII i XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych, ustroju, parlamentaryzmu, samorządów sejmikowych i Wielkopolski oraz biografistyki nowożytnej.


2. Edytorstwo akt sejmikowych w ramach projektów:

- KBN (2 H01G 003 25) „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego za lata 1696-1732” – kierownik projektu (2003-2007), projekt zakończony i rozliczony.

- MNiSW (N N 108 033335) „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego za lata 1733-1763” – kierownik projektu (2008-2012), projekt zakończony i rozliczony.

- NPRH (11H 11 000280) „Edycje źródłowe: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1669-1695 oraz Akta sejmikowe województwa bełskiego 1572-1772 (ukończenie edycji Wojciecha Hejnosza)” – kierownik projektu (2012-2017), projekt zakończony i rozliczony; grant zespołowy.

- NPRH (11H 12 0514 81) „Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1632-1668 (panowanie Władysława IV i Jana II Kazimierza)” – jeden z głównych wykonawców projektu (2013-2018).

- NPRH (1aH 15 0046 83) „Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw Wielkopolski właściwej w latach 1764-1793 oraz druk tomu „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1695” – kierownik projektu (2015-2020); grant zespołowy.

- NPRH (31H 17 0445 8) „Akta sejmikowe województwa łęczyckiego do 1695 r. Druk trzech tomów akt sejmikowych województwa bełskiego z lat 1572-1668, 1669-1717, 1718-1772” – jeden z głównych wykonawców projektu (2018-2022).

 

3. Udział w innych projektach naukowych:

- współpraca w projekcie KBN (KO 68/H01/2003/2) – jeden z wykonawców, projekt zakończony i rozliczony (2004-2007).

- Narodowe Centrum Kultury Warszawa, „Polskie miejsca pamięci” – wykonawca w projekcie kierowanym przez: dr. hab. Bartosza Korzeniewskiego (IEiAK IH UAM) i prof. dr. hab. Stefana Bednarka (IK UWroc.) (2012-2013) – projekt zakończony.

- NPRH (2aH 15 0080 83) „Wiek XVIII jako zmiana: oświecenie polskie w ujęciu paralaktycznym” – wykonawca w projekcie kierowanym przez dr. Macieja Parkitnego (IFPiK UAM) (2015-2018) – projekt w trakcie realizacji.

- projekt badawczo-edytorski finansowany ze środków Instytutu Historii UAM „Z dziejów wojny o sukcesję polską. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734-1735” – kierownik projektu i jeden z dwóch głównych wykonawców – projekt w trakcie realizacji.

 

PUBLIKACJE

Książki:

- M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII w., Poznań 2003, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 428.

- Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732, wydał M. Zwierzykowski, Poznań 2008, Wydawnictwo Poznańskie, ss. XVI, 1201, 16 il.

- M. Zwierzykowski, Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 443.

- R. Kołodziej, M. Zwierzykowski, Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań 2012, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 210.

- K. Ilski, A. Jaszewska, M. Żółkiewski, P. Dembiński, G. Rutkowska, I. Skierska, M. Zwierzykowski, Dzieje gminy Tarnowo Podgórne, t. 1, Tarnowo-Podgórne 2013, ss. 388, il.

- Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763, wydał M. Zwierzykowski, Warszawa 2015, Wydawnictwo DiG, ss. XXI, 985, 20 il.

- [współautorstwo] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, ss. 820, il. [autorstwo rozdziału o objętości 6 arkuszy – M. Zwierzykowski, Gniezno w XVI-XVIII wieku, s. 207-302].

- Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, A. Kamieński, Poznań 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. XX, 674, il.

- Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676-1695, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, A. Kamieński, Poznań 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM [książka w druku].

- G. Glabisz, M. Zwierzykowski, Z dziejów wojny o sukcesję polską. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734-1735, Poznań 2018, Wydawnictwo IH UAM, ss. 248.

 

Książki pod redakcją:

- Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski, Poznań 2012, Wydawnictwo IH UAM, ss. 290.

- Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, ss. 624.

- W podróży przez wiek osiemnasty... Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, Księgarnia Akademicka, s. 379.

- Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. B. Manyś, M. Zwierzykowski, Poznań 2016, Wydawnictwo IH UAM, ss. 370.

- Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, red. M. Zwierzykowski, Warszawa 2018, Wydawnictwo Sejmowe [w druku].

 

Artykuły:

- M. Zwierzykowski, Kształcenie archiwistów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przeszłość i dzień dzisiejszy, [w:] Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń 1998, s. 21-28.

- M. Zwierzykowski, Problematyka archiwalna w uchwałach sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w czasach saskich (1696-1763), [w:] Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Poznań 1998, s. 39-46.

- M. Zwierzykowski, Z badań nad gospodarczymi podstawami mecenatu Aleksandra Józefa Sułkowskiego, [w:] Sułkowscy. Życie i dzieło. Materiały z sesji naukowej „Sułkowscy. Życie i dzieło”, Zamek w Rydzynie 23-26 września 1998, red. Z. Moliński, Rydzyna-Leszno 1999, s. 43-58.

- M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska – z dziejów twórcy archiwum skarbowego samorządu szlacheckiego w XVII i XVIII w., Miscellanea Historico-Archivistica 12 (2000), s. 35-52.

- M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Organ samorządu sejmikowego oraz element administracji skarbowej Rzeczypospolitej szlacheckiej (1686-1766), Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 62 (2002), s. 207-229.

- M. Zwierzykowski, Szlacheckie instytucje sądowe i samorządowe na Starym Rynku od XVI do XVIII w., Kronika Miasta Poznania 2003, nr 2, s. 238-248.

- M. Zwierzykowski, Sejmiki koronne wobec pokoju z Turcją u schyłku XVII w. Traktat karłowicki 1699 r. i jego uwarunkowania polityczne w Rzeczypospolitej, Studia Balcanica Posnaniensia 13 (2003), s. 183-194.

- M. Forycki, M. Serwański, M. Zwierzykowski, Las grandes lineas de la historiografia polaca. La Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), Cuadernos de Historia Moderna vol. 28 (2003), s. 187-201.

- M. Zwierzykowski, Sejmikowe próby remontu zamku poznańskiego w XVIII w., Kronika Miasta Poznania 2004, nr 4, s. 279-302.

- M. Zwierzykowski, Urzędy w dawnej Polsce. Czasy nowożytne do końca XVIII w., [w:] Encyklopedia Britannica. Edycja polska, t. 44, Poznań 2005, s. 360-362.

- M. Zwierzykowski, Etapy ewolucji sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego XVI-XVIII w. Od partykularnych instytucji do samorządu terytorialnego doby stanisławowskiej, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, pod red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 63-71.

- M. Zwierzykowski, Sejmik województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1702, [w:] Scripta Minora, pod red. B. Lapisa, Poznań 2006, s. 403-492.

- M. Zwierzykowski, Negocjacje pacyfikacyjne w okresie Sejmu Niemego (1716-1717). Porażka partykularyzmów i sukces racji stanu? [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 175-185.

- M. Zwierzykowski, Konsekwencje ustrojowe wielkiej wojny północnej dla Rzeczypospolitej, [w:] Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, red. B. Dybaś, współpraca A. Ziemlewska, Toruń 2007, s. 259-267.

- M. Zwierzykowski, Baltazar Strzeźmiński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 184), z. 1, Warszawa-Kraków 2008.

- M. Zwierzykowski, Funkcjonowanie samorządu sejmikowego województw poznańskiego i kaliskiego od XVI do XVIII wieku, [w:] Sejmik wielkopolski, red. A. Kamieński, Jarocin-Szczecin 2008, s. 19-33.

- M. Zwierzykowski, Sieraków i jego właściciele w drugiej połowie XVIII wieku, Sierakowskie Zeszyty Historyczne 2 (2008), s. 53-78.

- M. Zwierzykowski, Pleszew w dobie nowożytnej od końca XV w. do 1793 r. Perspektywy badawcze, Rocznik Pleszewski 2008, s. 158-163.

- M. Zwierzykowski, Odrębności ustrojowe Wielkopolski w dobie nowożytnej, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008 [druk 2009], s. 54-62.

- A. Perłakowski, M. Zwierzykowski, Aleksander Józef Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

- D. Dukwicz, M. Zwierzykowski, Antoni Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

- D. Dukwicz, M. Zwierzykowski, August Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

- D. Dukwicz, M. Zwierzykowski, Franciszek Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

- M. Zwierzykowski, Adam Swinarski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46 (z. 188), z. 1, Warszawa-Kraków 2009.

- M. Zwierzykowski, Mikołaj Swinarski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46 (z. 188), z. 1, Warszawa-Kraków 2009.

- M. Zwierzykowski, Kwestie religijne w polityce sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732, [w:] Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku, red. L. Harc, G. Wąs, Wrocław 2009, s. 403-413.

- M. Serwański, M. Zwierzykowski, Entre le centralisme et la décentralisation : l’évolution de l’importance des dietines dans le système institutionel de la Pologne (XVIe-XVIIIe siècle), [w:] L’invention de la décentralisation. Noblesse et pouvoirs intermédiarires en France et en Europe XVIIe-XIXe siècle, red. M.-L. Legay, R. Baury, Lille 2009, s. 229-239.

- M. Zwierzykowski, Klasyfikacja sejmików na przykładzie funkcjonowania sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. I, red zespół, Białystok-Katowice 2010, s. 589-594.

- M. Zwierzykowski, Janusz Deresiewicz, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. J. Strzelczyk, Poznań 2010, s. 557-562.

- M. Zwierzykowski, Sejm i sejmiki Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze, Teki Sejmowe, 1 (2010) [druk 2011], s. 80-92.

- M. Zwierzykowski, Andrzej z Bnina Opaliński herbu Łodzia (1540-1593). Marszałek wielki koronny i starosta generalny Wielkopolski, [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593), red. A. Wagner, Poznań 2011, s. 17-55.

- M. Zwierzykowski, Wydawanie akt sejmikowych Rzeczypospolitej szlacheckiej – dorobek edytorski oraz refleksje nad klasyfikacją źródeł do dziejów osiemnastowiecznych sejmików, Wiek Oświecenia, 27 (2011), s. 26-46.

- M. Zwierzykowski, Satyra na popis powiatu nakielskiego w 1696 r., czyli o schyłku pospolitego ruszenia w Wielkopolsce, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), red. M. Forycki, A. Perłakowski, F. Wolański, Poznań 2012, s. 71-92.

- M. Zwierzykowski, Szołdrski Antoni Walenty Feliks, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 513.

- M. Zwierzykowski, Szołdrski Feliks Antoni Ignacy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 513-515.

- M. Zwierzykowski, Szołdrski Jakub Piotr Kiljan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 515-516.

- M. Zwierzykowski, Szołdrski Ludwik Bartłomiej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 516-520.

- M. Zwierzykowski, Szołdrski Stefan Maciej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 523.

- M. Zwierzykowski, Szołdrski Władysław Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 526-528.

- M. Forycki, M. Zwierzykowski, Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Woltera, Klio, 25 (2013), nr 2, s. 5-20.

- M. Zwierzykowski, Między Petersburgiem a Berlinem w latach 1763-1766 – nowa książka o dyplomacji w kluczowym okresie dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej, Wiek Oświecenia, 29 (2013), s. 313-319.

- M. Zwierzykowski, Starostwo i starostowie kolscy w XVII i XVIII wieku, [w:] Starostwo i starostowie kolscy na przestrzeni wieków, red. K. Witkowski, Koło 2013, s. 9-46.

- M. Zwierzykowski, Sejm i sejmiki Rzeczypospolitej w XVIII wieku w dorobku historiografii, Historia Slavorum Occidentis, 2013, nr 2, s. 58-75.

- M. Zwierzykowski, Liberum veto, [w:] Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Warszawa 2014, s. 47-69.

- M. Zwierzykowski, Geneza i funkcjonowanie chorągwi policyjnej województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1734-1767, [w:] W podróży przez wiek osiemnasty ... Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 117-134.

- M. Zwierzykowski, Swojskość i obcość w realiach życia społecznego oraz polityki doby Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wybrane zagadnienia, [w:] „Powtórka przed...”. IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 21-22 i 23-24 września 2015, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2015.

- I. Kraszewski, M. Zwierzykowski, Dzieje Kicina w czasach nowożytnych (XVI-XVIII wieku), [w:] Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej, red. W. Tyborowski, Kicin 2016, s. 57-110.

- A.K. Link-Lenczowski, M. Zwierzykowski, Śmigielski Adam Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 51 (z. 208), Kraków 2016, s. 91-95.

- M. Zwierzykowski, Reprezentacja sejmowa województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1763. Uwagi wstępne, [w:] Między barokiem a oświeceniem, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 35-46.

- M. Zwierzykowski, Elekcja Stanisława Leszczyńskiego w roku 1704 – wynik przypadku czy efekt działań politycznych?, [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, s. 388-406.

- M. Zwierzykowski, E. Tacka, Miejsca obrad sejmików Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku, Res Historica, 42 (2016), s. 75-100.

- M. Zwierzykowski, Liberum veto w praktyce wielkopolskiej działalności sejmikowej w czasach saskich, Biblioteka Epoki Nowożytnej, 4 (1) 2016, s. 97-125.

- M. Zwierzykowski, August Sułkowski i strategia budowy pozycji rodu. Od książąt na Bielski do senatorów Rzeczypospolitej, [w:] Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku, red. G. Madej, D. Nawrot, Katowice 2016, s. 51-67.

- I. Kraszewski, M. Zwierzykowski, Święcicki Mikołaj Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 51, z. 3, Warszawa-Kraków 2017, s. 459-466.

- M. Zwierzykowski, „Sine iustitia in libertate żyć nie chcemy”. Prawo i sprawiedliwość w dyskursie politycznym kampanii sejmowych lat 1696-1762, [w:] Wartości polityczne Rzeczypospolitej obojga narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, J. Axer, Warszawa 2017, s. 264-288.

- M. Zwierzykowski, Nieznane źródło z 1778 r. do dziejów zamku poznańskiego i starostwa generalnego Wielkopolski, [w:] Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea, red. E. Kościk, F. Wolański, R. Żerelik, Toruń 2017, s. 573-586.

- M. Zwierzykowski, Poetyckie echo sporów politycznych w Wielkopolsce w początkach lat osiemdziesiątych XVII wieku, [w:] Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 215-239.

- M. Zwierzykowski, Pochodzenie i kariera Aleksandra Mikołaja Gorzeńskiego (1671-1754). Od drobnej szlachty do kręgów elity wielkopolskiej, [w:] Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów, red. S. Borowiak, Dobrzyca 2017, s. 37-57.

- M. Zwierzykowski, Szlachcic w osiemnastowiecznym Poznaniu. Uwarunkowania obecności wielkopolskiej szlachty w obrębie miasta, Kronika Miasta Poznania, 1 (2018), s. 80-104.

- R. Kołodziej, M. Zwierzykowski, Miejsca sejmowania w I Rzeczypospolitej, Warszawa 2018, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 34.

- M. Zwierzykowski, Czy w Rzeczypospolitej szlacheckiej obawiano się groźby utraty niepodległości? Kilka uwag o historii pojęcia „niepodległość” w epoce przedrozbiorowej, [w:] Niepodległość w różnych epokach. „Powtórka przed...”. XII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 24-25 i 26-27 września 2018, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2018, s. 45-56.

- M. Zwierzykowski, Sapiehowie w Wielkopolsce w dobie panowania Wettynów i ich rola życiu politycznym prowincji, [w:] Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI-XIX wieku, t. 1: Sapiehowie, red. M. Sawicki, Opole 2018, s. 123-142.

- M. Zwierzykowski, Sejm Niemy 1717 r., jego uwarunkowania oraz konsekwencje utrwalone poetyckim i satyrycznym piórem współczesnych obserwatorów, [w:] Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018.

 

FUNKCJE

Funkcje w UAM:

- członek Rady Naukowej Wydziału Historycznego

- członek Rady Naukowej Instytutu Historii UAM

- członek Rady Programowej Instytutu Historii UAM

- Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku (od 2014 r.)

 

Funkcje poza UAM:

- zastępca sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego (członek Zarządu Głównego)

- prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

- członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

- skarbnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członek Zarządu Głównego)

- członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego

- członek Komitetu Redakcyjnego Polskiego Słownika Biograficznego

 

WYPROMOWANI DOKTORZY:

- dr Robert Tomczak (2018)

 

UDZIAŁ W GREMIACH EKSPERCKICH I RECENZENCKICH:

- recenzent rozpraw habilitacyjnych: dr. Witolda Filipczaka z Uniwersytetu Łódzkiego (2013 r.); dr. Pawła Klinta z Uniwersytetu Wrocławskiego (2017 r.).

- członek komisji habilitacyjnej: dr. Sławomira Górzyńskiego, dr. Jarosława Kuczera, dr. Wiesława Nowosada, dr. Andrzeja Korytki, dr K. Bucholc-Srogosz.

- recenzent wydawniczy książek.

- recenzent wniosków o finansowanie projektów badawczych MNiSW, NCN oraz NPRH.

- członek Zespołu do spraw ewaluacji jednostek naukowych przy KEJN (ewaluacja w 2013 i 2017 r.)

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Rocznik Kaliski”

- członek gremiów recenzenckich czasopism naukowych: „Kwartalnik Historyczny”, „Studia Źródłoznawcze”, „Klio”, „Res Historica”, „Historia Slavorum Occidentis”, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, „Wieki Stare i Nowe”, „Studia Zachodnie” i „Biuletyn Historii Wychowania”, „Echa Przeszłości”.

 

INNE

Stypendia:

- stypendia Ministra Edukacji Narodowej „Za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe” (1996/1997, 1997/1998)

- stypendium Soros Open Society Foundation (1999)

- stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków „Za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej” (1999/2000)

- stypendium Herder Institut e.V. (2000)

- stypendium Rady Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (2000)

- stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (2004 i 2005)

 

Staże i kwerendy zagraniczne:

- AUSTRIA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu, 2 tyg.

- BIAŁORUŚ, Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, 4 tyg.

- LITWA, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich i Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, 5 tyg.

- NIEMCY, Herder Institut e.V., Marburg, kwerenda, 2 tyg.

- ROSJA, Rosyjska Biblioteka Narodowa, Petersburg, kwerenda, 2 tyg.

- UKRAINA, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, 6 tyg.; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie i Narodowa Biblioteka Ukrainy im. Vernadskoho, 5 tyg.

- WĘGRY, Central European University w Budapeszcie, 2 tyg.

 

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:

- Medal Uniwersytetu im. A. Mickiewicza „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w pracy Uniwersytetu” (1998)

- Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003)

- Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe (2009)

- Medal brązowy za długoletnią służbę (nadany przez Prezydenta RP w dniu 12 września 2013)

- I Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana K. Kuczyńskiego za 2015 r. w kategorii edycji źródłowych – za edycję „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1766”.

 

Nagrody Rektora UAM:

indywidualne III stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (2005, 2016);

indywidualna II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (2011);

zespołowa III stopnia za pozyskiwanie środków na badania naukowe (2011).

zespołowa III stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2018)

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości