prof. dr hab. Wojciech Wrzosek

 

tel: 61 829 1529

pokój: 3.124

 

Zainteresowania badawcze

Metodologia nauk historycznych; Współczesna historiografia francuska; Kulturowe podstawy myślenia historycznego

 

Wybrane publikacje

Książki (2009-2014)

1. (red.) Problemy współczesnej metodologii historii, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2009, s. 134.

2. O myśleniu historycznym, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2009, s. 155.

3. (red. wraz z Karoliną Polasik-Wrzosek i Leonidem Zaszkilniakiem), Historia – Mentalność – Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, IH Poznań 2010, s. 371

4. Istorija – Kultura – Metafora. Postajanija neklasicnoj istoriografii. Pro istoricne mislenija, Nika-Centr, kiiv 2012, s. 295

5. Historia – Kultura- Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3283, Wrocław 2010, s. 170;

6. (red.) Jerzy Topolski, Varia historyczne, PTPN i UAM, Klasycy Nauki Poznańskiej tom 52, pod patronatem Jego magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dra hab. Bronisława Marciniaka, red. serii Alicja Philan-Kijasowa., PTPN, Poznań 2010, s. 268.

7. (red.) Oblicza Historii, zbiór rozpraw pod redakcją Wojciecha Wrzoska, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2011, s. 485.

8. Kultura i istoriceskaja istina, Izdatielstwo Krug, Moskwa 2012, s.334.

 

Artykuły (2010-2014)

1. Realism as the Foundation of Communication among Historians, The Humanities Today and the Idea of Interdysciplinary Studies. In Honor of Jerzy Axer, Edited by Barbara Bokus, Matrix, Warszawa 2011, p. 135-140

2. J. Topolski, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. J. Strzelczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011; Topolski, (w:) Encyklopedia Filozofii Polskiej, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011, s. 727-729; Jerzego Topolskiego projekt metodologii historii, Studia Metodologiczne. Dissertationes Methodologicae, nr 31, s.15-24;

3. Прикладная истина корпорации историков и истина Философов w:Образы прошлого: Сборник памяти А. Я. Гуревича — СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. — 752 с, s. 106-116

4. Źródło historyczne jako alibi realistyczne historyka, (w:) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, pr. zbiorowa pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego, Ibidem, Łódź 2010, s. 23-38; Istoriceskij istocnik kak realisticeskoje alibi istorika, (w:) Mir Istorika. Istoriograficeskij Sbornik, wyp. 6, OGU, Omsk 2010, s. 272-274.

5. Losy źródła historycznego (refleksje na marginesie idei R.G. Collingwooda), Rocznik Antropologii Historii, 2011, nr 1-2, s 209-216

6. Przyczynek do problemu prawdy w historii najnowszej, Rocznik Antropologii Historii, 2012, nr 1(2), s 279-288

7. O potrzebie kulturologicznego dystansu poznawczego w badaniach historycznych, (w:) Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, red. Katarzyna Błachowska, Zbigniew Romek, Marcin Wolniewicz, Wydawnictwo Neriton, PTH, IH PAN, Warszawa 2013, s. 313-328.

8. Dogmatyczny metodysta przeciwko metodologii historii, Kwartalnik Historyczny, nr 2 2014, s. 383-405

 

Niektóre formy aktywności naukowej

-Kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii IH UAM (od 1998 r.);

- Założyciel i redaktor naczelny Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne (od 2010 www.sensushistoriae.epigram.eu ) i jego anglojęzycznej emanacji: Sensus Historiae. OA Interdiscyplinary Journal od 2011 r. (www.sensus-historiae.amu.edu.pl);

- Kierownik Interdyscyplinarnego Seminarium Historycznego;

- czł. rad naukowych czasopism: Studia Metodologiczne (red. nacz. od 1989-2012), Historyka. Studia Metodologiczne; Rocznik Antropologii Historii; Odysseus. Man in History; Istoria i sovremiennost`, Eidos; Kultura i Historia; Studia Historiae Oeconomicae (1991-2012).Rocznik Antropologii Wiedzy; Dialog so vremieniem; Przegląd Bydgoski;

- promotor 8 doktoratów

 

Nagrody i wyróżnienia

- FNP, ser. Monografie 1995, oraz Translacje 2010

- nagrody Rektorskie I i II stopnia za monografie 1997, 2010

- Złoty Krzyż Zasługi 2006

- Stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe 2012/2013 i 2013/2014

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości