dr hab. Damian Szymczak

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokój 3.55

tel: 61 829 1474

 

Obszar zainteresowań badawczych

Dzieje instytucji politycznych w XIX i XX w.

Kultura polityczna na ziemiach polskich w XIX w.

Dzieje Galicji

Historia monarchii habsburskiej w XIX w.

Historia I wojny światowej

 

Najważniejsze publikacje

Książki:

D. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko - austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009.

D. Szymczak, Galicyjska „ambasada” w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji, Poznań 2013.

Artykuły:

D. Szymczak, Wybory do Reichstagu w okresie Kulturkampfu na łamach prasy wielkopolskiej, w: Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce, Pod red. A. Chlebowskiej i J. Nowosielskiej-Sobel, Szczecin 2007.

D. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzollernami. Dynastie państw zaborczych w oczach społeczeństwa polskiego podczas I wojny światowej, w: „Studia Historica Slavo Germanica”, t. XXVII, 2006-2007, Poznań 2008.

D. Szymczak, Ostatni satrapa na Zamku Królewskim? Gen. Hans Hartwig von Beseler jako generlany gubernator warszawski 1915-1918, w: Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85 rocznicę urodzin, pod red. K. Matwijowskiego i W. Mrozowicza, “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, nr 2-3, 2009 r.

D. Szymczak, Między uciskiem, kontrolą, protekcją a współpracą. Z dziejów cenzury austro-węgierskiej w Królestwie Polskim podczas I wojny światowej, w: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. D. Degen i J. Gzeli, Toruń 2010.

D. Szymczak, Die Rolle des „militärischen Faktors“ im österreichisch-deutschen Konflikt in der polnischen Frage während des Ersten Weltkrieges, in: Österreichisch-polnische militärische Beziehungen im 20. Jahrhundert, Wien 2010.

D. Szymczak, Haličské “velvyslanectví” ve Vídni. Ministertvo pro Halič v politickém životě habsburské monarchie (1871-1918), w: “Slovanský Přehled”, 3-4/2011.

D. Szymczak, “Galicjoki z Kongresówy” – o obrazie mieszkańców Galicji i Królestwa Polskiego w prasie poznańskiej dwudziestolecia międzywojennego, w: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku, pod red. J. Nowosielskiej-Sobel, G. Straucholda, T. Ślepowrońskiego, Wrocław 2011.

D. Szymczak, Galicja, federalizm, Czesi. Działalność Kazimierza Grocholskiego jako pierwszego ministra dla Galicji (kwiecień-listopad 1871), w: „Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity”, řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 2.

D. Szymczak, „Ludowy minister w ludowym parlamencie”. Władysław Długosz jako minister dla Galicji 1911-1913, w: „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” nr 36, Warszawa 2013

D. Szymczak, Österreichisches rechtpolitisches System und die Bildung der Zivilgesellschaft in Galizien in der Autonomieära 1871-1914, w: Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation in der Habsburgermonarchie, Herausgegeben von W. Braueder und M. Hlavačka, Berlin 2014

D. Szymczak, Między Wiedniem, Lwowem a Siemianówką. Dawid Abrahamowicz w życiu polityczno-społecznym Galicji i monarchii habsburskiej w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014

 

Inne

Członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego Galicja 1772-1918

Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2009, 2012)

Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu (2009)

Stypendysta Österreichischer Austauschdienst - Richard Plaschka-Stipendium (2012)

Pobyt w ramach wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie Tomasza Masaryka w Brnie (2008, 2011)

Pobyt w ramach wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii (2015)

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członek zespołu redakcyjnego czasopisma "Historia Slavorum Occidentis"

Nagroda rektora III stopnia (2014)

 
free pokerfree poker