dr hab. Damian Szymczak

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokój 3.55

tel: 61 829 1474

 

Obszar zainteresowań badawczych

Dzieje instytucji politycznych w XIX i XX w.

Kultura polityczna na ziemiach polskich w XIX w.

Dzieje Galicji

Historia monarchii habsburskiej w XIX w.

Historia I wojny światowej

 

Najważniejsze publikacje

Książki:

D. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko - austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009.

D. Szymczak, Galicyjska „ambasada” w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji, Poznań 2013.

Artykuły:

D. Szymczak, Wybory do Reichstagu w okresie Kulturkampfu na łamach prasy wielkopolskiej, w: Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce, Pod red. A. Chlebowskiej i J. Nowosielskiej-Sobel, Szczecin 2007.

D. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzollernami. Dynastie państw zaborczych w oczach społeczeństwa polskiego podczas I wojny światowej, w: „Studia Historica Slavo Germanica”, t. XXVII, 2006-2007, Poznań 2008.

D. Szymczak, Ostatni satrapa na Zamku Królewskim? Gen. Hans Hartwig von Beseler jako generlany gubernator warszawski 1915-1918, w: Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85 rocznicę urodzin, pod red. K. Matwijowskiego i W. Mrozowicza, “Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, nr 2-3, 2009 r.

D. Szymczak, Między uciskiem, kontrolą, protekcją a współpracą. Z dziejów cenzury austro-węgierskiej w Królestwie Polskim podczas I wojny światowej, w: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. D. Degen i J. Gzeli, Toruń 2010.

D. Szymczak, Die Rolle des „militärischen Faktors“ im österreichisch-deutschen Konflikt in der polnischen Frage während des Ersten Weltkrieges, in: Österreichisch-polnische militärische Beziehungen im 20. Jahrhundert, Wien 2010.

D. Szymczak, Haličské “velvyslanectví” ve Vídni. Ministertvo pro Halič v politickém životě habsburské monarchie (1871-1918), w: “Slovanský Přehled”, 3-4/2011.

D. Szymczak, “Galicjoki z Kongresówy” – o obrazie mieszkańców Galicji i Królestwa Polskiego w prasie poznańskiej dwudziestolecia międzywojennego, w: Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku, pod red. J. Nowosielskiej-Sobel, G. Straucholda, T. Ślepowrońskiego, Wrocław 2011.

D. Szymczak, Galicja, federalizm, Czesi. Działalność Kazimierza Grocholskiego jako pierwszego ministra dla Galicji (kwiecień-listopad 1871), w: „Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity”, řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 2.

D. Szymczak, „Ludowy minister w ludowym parlamencie”. Władysław Długosz jako minister dla Galicji 1911-1913, w: „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” nr 36, Warszawa 2013

D. Szymczak, Österreichisches rechtpolitisches System und die Bildung der Zivilgesellschaft in Galizien in der Autonomieära 1871-1914, w: Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation in der Habsburgermonarchie, Herausgegeben von W. Braueder und M. Hlavačka, Berlin 2014

D. Szymczak, Między Wiedniem, Lwowem a Siemianówką. Dawid Abrahamowicz w życiu polityczno-społecznym Galicji i monarchii habsburskiej w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014

 

Inne

Członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego Galicja 1772-1918

Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2009, 2012)

Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu (2009)

Stypendysta Österreichischer Austauschdienst - Richard Plaschka-Stipendium (2012)

Pobyt w ramach wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie Tomasza Masaryka w Brnie (2008, 2011)

Pobyt w ramach wymiany międzyuczelnianej na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii (2015)

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członek zespołu redakcyjnego czasopisma "Historia Slavorum Occidentis"

Nagroda rektora III stopnia (2014)

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 93 gości