prof. dr hab. Jan Jurkiewicz

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1494

pokój 3.84

 

Kierunki badań:

Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI – XVIII w. ; stosunki narodowościowe na Litwie i Białorusi w XIX – pierwszej połowie XX w.; początki Litwy w historiografii wczesnonowożytnej.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905-1922, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Seria Historia, nr 100, Poznań 1983, ss. 259.

Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII w., Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Historia, nr 152, Poznań 1991, ss. 475.

Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, cz. I: W kręgu latopisów litewskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Historia, nr 221, Poznań 2012.

 

Artykuły:

Demokraci wileńscy w latach 1905-1914. Zarys działalności i myśli politycznej, [w:] Acta Baltico-Slavica, XV, 1983, s. 153-173.

Czynsz i pańszczyzna w ekonomiach królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII – pierwszej połowie XVIII w., [w:] Przemiany w Polsce, w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie (druga połowa XVII-pierwsza połowa XVIII w.), Redakcja naukowa Juliusz Bardach, Wrocław 1991, s. 22-51.

Ojczyzny Polaków wileńskich, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 3: Małe ojczyzny na kresach II Rzeczypospolitej. Materiały V sekcji zorganizowanej przez Prof. P. Hausera, Gdańsk – Toruń 1995, s. 149-171.

Osadnictwo polskie w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle badań historycznych. Acta Baltico-Slavica, XXII, 1994, s. 237-255.

>Jeszcze Polska nie zginęła, póki Żmudzini żyją< (Kilka uwag o „Pieśni Żmudzinów” z 1831 r.), [w:] Praeities baruose. Skiriama akademikui Vytautui Merkui 70-ies metų jubiliejaus proga. Red.: A. Tyla, A. Prašmantaitė, R. Miknys, G. Rudis, Vilnius 1999, s. 171-180.

Partitioned Poland [w:] The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium. Collective work. Edited by Committee chaired by Edward Szczepanik, Polisch Society of Arts and Sciences Abroad. Polish Cultural Foundation, London 2003, s. 173-184 [artykuł na temat narodowych i religijnych mniejszości w Polsce w dobie rozbiorów, stanowiący w cytowanej książce część rozdziału „Religious and ethnic minorities”].

Albertas Vijūkas-Kojelavičius - heruliškos lietuvių kilmės teorijos pradininkas, [w:] Lituanistica, 2009, t. 55, Nr. 3 – 4 (79 – 80), s. 105 – 115. [Wojciech Wijuk – Kojałowicz – pionier teorii herulskiego pochodzenia Litwinów].

 

Inne:

Członkostwo w gremiach naukowych i kolegiach redakcyjnych

Członek zagraniczny Litewskiej Akademii Nauk (od 2000 r.)

Członek Komisji Lituanistycznej Polskiej Akademii Nauk

Członek Rady Naukowej czasopisma „Białoruskie Zeszyty Historyczne”

 

Członek redakcji czasopisma

„Lietuvos istorijos metraštis („Rocznik Historii Litwy”).

„Lituanistica” (wydawany przez Litewską Akademię Nauk kwartalnik o charakterze interdyscyplinarnym: historia, archeologia, etnografia, językoznawstwo, literatura).

 

Nagrody i wyróżnienia

Krzyż Rycerski „Za zasługi dla Litwy” przyznany dekretem (z 7 VI 2006 r.) Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamusa i odebrany z Jego rąk w lipcu 2006 r.

Nagroda im. Szymona Dowkonta (Simono Daukanto premija) otrzymana wespół z prof. Aldoną Prašmantaitė, przyznana przez Litewską Akademię Nauk w 2008 r.

 
free pokerfree poker