dr hab. Maciej Dorna

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1533

pokój 3.147

 

Przebieg pracy naukowej

magisterium: 1997

doktorat: 2002

 

Obszary zainteresowań badawczych

Historia zakonu krzyżackiego

Początki dyplomatyki

Dziejopisarstwo średniowieczne

 

Publikacje

Monografie:

Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228 – 1309. Studium prozopograficzne, Poznań 2004, ss. 430 + mapa.

Die Brüder des Deutschen Ordens in Preußen 1228 – 1309. Eine prosopographische Studie, Wien-Köln-Weimar 2012, ss. 473.

Mabillon i inni. Rzecz o powstaniu dyplomatyki, Poznań 2014, ss. 230.

[Redakcja] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, przy współpr. W. Barana-Kozłowskiego, Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań 2016, ss. 586.

 

Artykuły i rozdziały w publikacji:

Urząd przeora w zakonie krzyżackim w XIII w., w: Scriptura custos memoriae, wyd. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 57–65.

Kontynuacja Reginona a roczniki klasztoru Reichenau, w: Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. Sikorski, A.M.Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 117–130.

Przywilej kruszwicki Konrada Mazowieckiego z czerwca 1230 roku. Przyczynek do genezy państwa krzyżackiego w Prusach, Zapiski Historyczne 73 (2008), s. 7–35.

De apostasia quarta et vindicta eius – o niezrealizowanych planach obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku XIII w., w: Kaci, święci, templariusze, wyd. B. Śliwiński, J. Trupinda, Malbork 2008 (Studia z dziejów średniowiecza 14), s. 79–96.

Nadanie biskupa płockiego Guntera i kapituły płockiej dla Zakonu Krzyżackiego z 17 marca 1230 roku. Autentyk czy falsyfikat?, Roczniki Historyczne 75 (2009), s. 43–59.

Die Deutschordensbrüder als Urkundenfälscher – ein Beispiel aus der Frühgeschichte des Deutschen Ordens in Preussen, w: Die Rolle der Schriftlichkeit in den geistlichen Ritterorden des Mittelalters: Innere Organisation, Sozialstruktur, Politik, Toruń 2009 (Ordines militares XV), s. 241–252.

Dwa rzekome dokumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230, w: Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, wyd. B. Śliwiński, Malbork 2009 (Studia z dziejów średniowiecza 15), s. 69 – 92.

War die Historia Ottonis Liudprands von Cremona die Quelle der Continuatio Reginonis?, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 65 (2009), Heft 1, s. 137–147.

Wojciech Kętrzyński, w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 121–136.

Historiografia zakonu krzyżackiego, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 221–230.

Państwo zakonu krzyżackiego, w: Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 661–667.

Krytyka źródeł – problem definicji, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 49–61.

Akt delimitacji litewsko-inflanckiej z 7 lipca 1473 roku, Lituano-Slavica Posnaniensia 14 (2013), s. 87–102.

Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze stycznia 1230 roku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2013, nr 2 (280), s. 181–201.

Von der Hagiographie zur Diplomatik. Daniel Papebrochs Lehre zur Erkennung von frühmittelalterlichen Urkundenfälschungen, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 60 (2014), s. 165–189.

About the date when the foundation privilege was granted to Chełmno and Toruń, Zapiski Historyczne 80 (2015), z. 4, s. 85–102.

Koncept nauk pomocniczych historii od Johanna Christopha Gatterera do Józefa Szymańskiego. Zarys problemu, w: Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski, E. Syska, przy współpr. W. Barana-Kozłowskiego, Poznań 2016, s. 541–549.

U źródeł terytorialnego ustroju krzyżackich Prus – układ w sprawie podziału ziem pruskich pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a zakonem krzyżackim z 1232 r. [w druku: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2017, nr 4]

 

tłumaczenia:

Johannes Fried, Święty Wojciech i Polska, przeł. M. Dorna, Poznań 2001, ss. 41.

Sven Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, przeł. M. Dorna, Kraków 2010, ss. 350.

 

recenzje:

S. Jóźwiak, Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyżackiego na Kujawach i w ziemi chełmińskiej w latach 1246 – 1343, Toruń 1997, [w:] Roczniki Historyczne 64 (1998), s. 250 – 253.

M. Löwener, Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preussen durch den Deutschen Orden bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Wiesbaden 1998, [w:] Roczniki Historyczne 65 (1999), s. 251 – 253.

Die Hochmeister des Deutsche Ordens 1190 – 1994, hrsg. v. Udo Arnold, Marburg 1998 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 40), [w:] Zapiski Historyczne 65 (2000), z. 1, s. 168 – 169.

Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243 – 1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo – wierni, Malbork 2006, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2006, nr 4, s. 565 – 567.

M. Glauert: Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527), Toruń 2003 (Prussia sacra 1), [w:] sehepunkte 7 (2007), Nr. 6 [15.06.2007],

URL: http://www.sehepunkte.de/2007/06/10158.html

 

Współpraca międzynarodowa

październik 2003 – sierpień 2004: docentura gościnna na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

rok akademicki 2009/2010, semestr zimowy: 30 godzin zajęć proseminaryjnych (wraz z prof. Wernerem Benecke) na Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder); temat: Der Deutsche Orden

lipiec – wrzesień 2010: stypendium Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

lipiec oraz wrzesień 2011: stypendium Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

 
free pokerfree poker