prof. dr hab. Józef Dobosz

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1518

pokój 3.65

 

Obszar zainteresowań badawczych

Dotychczasowe badania koncentrowały się na dziejach polskiego Kościoła w średniowieczu (szczególnie doby piastowskiej oraz wspólnot zakonnych, zwłaszcza cysterskich). Innym istotnym wątkiem podejmowanym badawczym były najstarsze dzieje dokumentu na ziemiach polskich, a okazjonalnie kwestie z zakresu regionalistyki i dziejów miast polskich oraz zagadnienia ustrojowe i gospodarcze (wszystko w zakresie wieków średnich), a także tematyka związana z archiwistyką okresu staropolskiego. Ostatnio ważnym elementem zainteresowań badawczych stała się biografistyka, dzieje prawa książęcego w Polsce piastowskiej oraz relacje polsko-czeskie w kontekście środkowoeuropejskim [tu m.in.: kierownik grantu Czeskie wpływy kulturowe w tradycji duchowej i materialnej państwa Piastów (X – druga połowa XIV wieku), zakończonego w listopadzie 2011 roku oraz organizator lub współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych polsko-czeskich w Gnieźnie]. Obecnie w realizacji lub częściowo zrealizowane są wątki badawcze wokół chrztu Mieszka I oraz dziejów biskupstwa poznańskiego [w realizacji grant NPRH Dzieje (arcy)biskupstwa poznańskiego X–XX wiek. U źródeł polskiego chrześcijaństwa i Kościoła]. W zamierzeniach na najbliższe lata znajduje się opracowanie dziejów przełomowego w dziejach Polski wieku XIII, w szerszym kontekście polskiego rozbicia dzielnicowego (roboczy tytuł: „Spadkobiercy Krzywoustego”).

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań 1995, Instytut Historii, ss. 253

Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 542

Kazimierz II Sprawiedliwy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, ss. 278

Opracowanie i wydanie: Stanisław Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 425 [wznowienie podręcznika do dyplomatyki z 1934 roku]

Opracowanie, konsultacja, posłowie – A. Demandt, Historia świata w zarysie, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 339

Opracowanie i posłowie: Stanisław Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Poznań 2011, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 411 [Posłowie, s. 393–407]

Gerard Labuda, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, red. naukowa, oprac. i Posłowie (s. 315–326), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012, ss. 345

 

Ważniejsze prace pod redakcją lub współredakcją

Słownik władców polskich, Poznań 1997, wyd. 2 1999, ss. 494, redakcja naukowa, oprac. tabl. genealogicznych, bibliografii oraz indeksu

Słownik władców Europy średniowiecznej, Poznań 1998, ss. 467 (red. wspólnie z prof. Maciejem Serwańskim)

Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, Poznań 1998, ss. 436 (red. wspólnie z prof. Maciejem Serwańskim)

Słownik dynastii Europy, Poznań 1999, ss. 516 (red. wspólnie z prof. Maciejem Serwańskim)

Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań 2000, ss. 826 (redakcja wspólnie z A.M. Wyrwą)

Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, Poznań 2000, ss. 596 (red. wspólnie z prof. Jerzym Strzelczykiem)

Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5-7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, ss. 258

Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Poznań 2006, ss. 285

Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku, red. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2007, ss. 342 + Wstęp, s. 11-12

Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25–28 września 2007 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2009, Wydawnictwo IH UAM, ss. 323

Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21–24 września 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 396

Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno – Poznań 2011, ss. 320

Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe UAM, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, Poznań 2014, ss. 291

Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 338

Chrystianizacja „Młodszej Europyˮ, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 318

Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, ss. 820

 

Ważniejsze artykuły:

Dokument fundacyjny klasztoru Cystersów w Łeknie, [w:] Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. I, red. A.M. Wyrwa, Poznań 1989, s. 53–83

Proces fundacyjny i pierwotne uposażenie klasztoru Cystersów w Jędrzejowie, [w:] Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 40–79

Najstarsze świadectwa działalności fundacyjnej Kazimierza Sprawiedliwego, Studia Źródłoznawcze 35 (1994), s. 65–77

Casimir Le Juste et les fondationns d'abbayes cisterciennes en Petite Pologne au XIIe siècle, Cîteaux. Commentarii Cisterscienses 1995, fasc. 3–4, s. 243–257

Trzynastowieczne falsyfikaty cysterskie z Sulejowa i Jędrzejowa – motywy i okoliczności powstania, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 225–237

Wokół fundatora i początków klasztoru Cystersów w Wąchocku, [w:] Scripta Minora, t. II, red. B. Lapis, Poznań 1998, s. 37–49

Badania nad dokumentami i skryptoriami polskich cystersów, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. I, Poznań 1999, s. 137–150

Działalność gospodarcza cystersów na ziemiach polskich – zarys problemu, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. I, Poznań 1999, s. 189–212 [wspólnie z AM. Wyrwą]

Arcybiskup Janik i jego następcy. Przygotowanie do reformy Henryka Kietlicza, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 81–96

Die kleinpolnischen Zisterzienser – ihr Platz in Wirtschaft und Kultur Polens im 13. Jahrhundert, [w:] Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser, red. U. Knefelkamp, Berlin – Heidelberg 2001, Springer-Verlag, s. 127–136

Trzynastowieczni opaci klasztoru cystersów w Wąchocku, [w:] Ingenio et humanitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, red. A.M. Wyrwa, Biblioteka Śląska, Poznań–Katowice–Wąchock, 2007, s. 61–70

Piastowie wobec premonstratensów i innych form kanonikatu regularnego w XII wieku, Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis, fol. 40, Studia Historica 5 (2007): Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. J. Rajman, Kraków 2007, s. 6–18

Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce, Gniezno 2008, s. 37-49

Legitymizacja falsyfikatów dokumentów w XII–XIII-wiecznej Polsce, [w:] Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, red. Z. Hojda, H. Pátková, Praha 2008, s. 43–54 [Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, vol. VI]

Kazimierz Sprawiedliwy w opinii mistrza Wincentego, [w:] Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. J. Jaskulski, Z. Górczak, Poznań 2009, s. 53–68

The Church in the Gallus Anonymous' chronicle – Gallus within the Church, [w:] Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perspective of the latest research, PAU, Kraków 2010, s. 75-89 [wspólnie z Edwardem Skibińskim]

Gerard Labuda jako popularyzator wiedzy o najstarszych dziejach państwowości polskiej i początkach organizacji kościelnej w Polsce, [w:] Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach Profesora Gerarda Labudy, Poznań 2011, s. 53–70

Kościół w „Kronice” Anonima zw. Gallem – Gall w Kościele, [w:] Polska – Francja – Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, red. M. Forycki i inni, Poznań 2011, s. 755– 771 [wspólnie z Edwardem Skibińskim]

Dzieje świątyni, [w:] Kościół który zbudowali Aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia NMP w Gieczu, red. E. Indycka, A.M. Wyrwa, Dziekanowice – Lednica 2012, s. 29–33

The Location (and Founding) of a Town of Poznań in Light of the Earliest Documents and Narrative Sources, „Studia Historiae Oeconomicaeˮ 31 (2013), s. 3–17

Herzogliche und adlige Stiftungstätigkeit im piastischen Polen des 12. Jahrhunderts, [w:] Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen, red. E. Mühle, Akademie Verlag, Berlin 2013, s. 201–267

Historyczne tło fundacji Konińskiego Słupa Drogowego, [w:] Koniński Słup Drogowy, Wydawnictwo Setidava Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Konin 2016, s. 23–38

Miejsce chrztu Mieszka I, „Kronika Miasta Poznaniaˮ 2016, nr 1, s. 11–20

Mesco dux Poloniae baptizatur – wejście władztwa piastowskiego do Respublica Christiana, „Poznańskie Studia Slawistyczneˮ nr 10 (2016), s. 37–50

 

Funkcje

Kierownik Pracowni Bohemistycznej IH UAM (od 2006 roku); prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Historycznego (kadencja 2008–2012); Komisja rektorska ds. studiów stacjonarnych (kadencja 2008–2012); Rada Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (kadencja 2008–2012); dyrektor Instytutu Historii UAM (od 2012) i przewodniczący Rady Instytutu.

 

Inne

a) Tematyka prowadzonych zajęć, wykładów i seminariów:

– seminarium: historia średniowiecza (szczególnie: początki państwowości piastowskiej; Polska w dobie rozbicia dzielnicowego; dzieje Kościoła polskiego w wiekach średnich; regionalistyka i dzieje miast; stosunki polsko-czeskie w średniowieczu w kontekście środkowoeuropejskim; początki dyplomatyki polskiej i dzieje wczesnych kancelarii; biografistyka; kultura średniowiecza)

– wykłady fakultatywne: „Rycerstwo i rody rycerskie w Polsce średniowiecznej – narodziny, rozwój, znaczenie”, „Pierwsze wieki Kościoła w Polsce”, „Prawo książęce w Polsce piastowskiej”; oraz dla Filologiczno-historycznych studiów środkowoeuropejskich wykłady kursowe z zakresu średniowiecza polskiego i powszechnego.

b) Współorganizacja jedenastu edycji: „Powtórka przedˮ …Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (wspólnie z prof. UAM dr hab. Danutą Konieczka-Śliwińską) oraz kilkudziesięciu konferencji naukowych i popularnonaukowych.

c) Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej od 2005 roku (wcześniej, od 1990 roku, w Komitecie Okręgowym Olimpiady Historycznej w Poznaniu).

d) Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (do 2004 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego; 2004–2006 członek Zarządu Oddziału Poznańskiego; 2007–2012 prezes Oddziału Poznańskiego PTH); członek Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego; członek zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2006–2008); współprzewodniczący Kapituły nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego na najlepsze prace magisterskie napisane w Instytucie Historii UAM. Od 2016 roku członek Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej oraz przewodniczący Rady Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

e) Udział w pracach rad redakcyjnych: „Acta Univers. Carolinae Pragensis – Philosophica et Historica”; „Rocznik Przemyski”; „Czas Przeszły. Poznańskie studia historyczneˮ; „Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskimˮ; „Rocznik Kolskiˮ; „Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiegoˮ; „Historia Slavorum Occidentis” – redaktor naczelny od 2012 wraz z afiliowaniem redakcji w Instytucie Historii UAM.

 

 
free pokerfree poker

Nowy kierunek studiów

Wydawnictwo IH

Szukaj

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości