dr Magdalena Biniaś-Szkopek

 

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 61 829 1465

pokój 3.97

 

Obszar zainteresowań badawczych

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym, w Zakładzie Archiwistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała w roku 2007 na podstawie rozprawy Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Józefa Dobosza. Jej zainteresowania badawcze pozostają powiązane z mediewistyką, choć z obszaru biografistyki tego okresu przesunęły się w kierunku badań nad elementami rozwoju form kancelaryjnych głównie średniowiecza, ale także czasów nowożytnych. W ostatnim czasie szczególne zainteresowanie kieruje w stronę dyplomatyki i kancelarii kościelnej wymienionego okresu, stąd wszelkie projekty, w które się angażuje powiązane są z tym obszarem naukowym. W ostatnim czasie, między innymi dzięki jej staraniom Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu przeprowadziło konserwację najstarszej księgi konsystorskiej poznańskiej (AC 1). Drugim kierunkiem jej działalności jest szeroko rozumiana informacja naukowa, w tym rozwój baz danych i wszelkich informatycznych narzędzi zarówno archiwalnych i bibliotecznych związanych z udostępnianiem informacji naukowej. W tym obszarze interesują ją szczególnie pełnotekstowe bazy danych oraz rozwój bibliotek i repozytoriów cyfrowych w Polsce. Zaangażowana jest w projekty związane z popularyzacją nauki – między innymi jest koordynatorem ze strony PAN Biblioteki Kórnickiej projektu unijnego o nazwie „Najcenniejsze klejnoty kultury” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach które regularnie odbywają się zajęcia, wykłady, warsztaty i wystawy popularyzujące dzieje książki i rękopisu w Polsce.

 

Najważniejsze publikacje

Monografia

M. Biniaś-Szkopek, Bolesław Kędzierzawy, książę Mazowsza i princeps, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009

 

Skrypt

M. Biniaś-Szkopek, M. Delimata, Ł. Skrzypczak, Paleografia łacińska – skrypt dla studentów archiwistyki, Poznań 2007

 

Artykuły

M. Biniaś-Szkopek, Konflikty w łonie dynastii piastowskiej a wzrost znaczenia możnych na przykładzie sporów synów Bolesława Krzywoustego, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007

M. Biniaś-Szkopek, Jeszcze o monetach Bolesława Kędzierzawego, Almanach Historyczny 10 (2008), s. 105-115 [ukazał się w 2009 roku]

M. Biniaś-Szkopek, Działalność fundacyjna i donacyjna Bolesława Kędzierzawego, Edukacja dla bezpieczeństwa, przegląd naukowo-metodyczny, nr 3 (2009), s. 41-45

M. Biniaś-Szkopek, Kiedy brat jest wrogiem, czyli jak walki synów Bolesława Krzywoustego wpłynęły na zmianę struktur elit władzy w państwie piastowskim [w:] Bezpieczeństwo – świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości, red. K. Dopierała, Z. Dziemianko, Poznań 2009, s. 44-53

M. Biniaś-Szkopek, Wprowadzenie (i opracowanie), [w:] S. Kętrzyński, Kazimierz Odnowiciel (1034-1058), Kraków 2010

M. Biniaś-Szkopek, Działalność edukacyjna Biblioteki Kórnickiej wczoraj i dziś, Przegląd Wielkopolski 8 (2/2010) (ukazał się w 2011 r.).

M. Biniaś-Szkopek, Stanisław Kętrzyński (1876-1950), [w:] Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 115-121

M. Biniaś-Szkopek, Z perspektywy Wielkopolski – Kraków i ziemia krakowska w przekazie Kroniki Wielkopolskiej, [w:] Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011, s. 37-48

M. Biniaś-Szkopek, Bibliotheca Patria w XXI wieku, Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 3 (2012)

 

Funkcje

Członkostwo w Instytutowym Zespole ds współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Instytutowy koordynator ds. programów krajowych i europejskich.

 

Inne

Jest członkiem Rady Naukowej PAN Biblioteki Kórnickiej na okres kadencji w latach 2011-2014.

Jest specjalistą ds promocji w PAN Bibliotece Kórnickiej.

Pełni funkcję koordynatora ze strony PAN Biblioteki Kórnickiej w projekcie unijnym „Najcenniejsze klejnoty kultury”.

Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Poznaniu.

 
free pokerfree poker