Uchwała nr 340/2011/2012
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
prowadzonych przez Wydział Historyczny

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w związku z § 46 ust. 2 pkt 6 Statutu UAM, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny:

1) archeologia;

2) etnologia;

3) europeistyka kulturowa;

4) historia;

5) historia sztuki;

6) kultura klasyczna;

7) muzykologia;

8) wschodoznawstwo.

2. Opis efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, stanowi:

1) dla kierunku studiów archeologia:

a) załącznik nr 1 - studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki,

b) załącznik nr 2 - studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki;

2) dla kierunku studiów etnologia:

a) załącznik nr 3 - studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki,

b) załącznik nr 4 - studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki;

3) dla kierunku studiów europeistyka kulturowa:

a) załącznik nr 5 - studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki;

4) dla kierunku studiów historia:

a) załącznik nr 6 - studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki,

b) załącznik nr 7 - studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki;

5) dla kierunku studiów historia sztuki:

a) załącznik nr 8 - studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki,

b) załącznik nr 9 - studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki;

6) dla kierunku studiów kultura klasyczna:

a) załącznik nr 10 - studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki;

7) dla kierunku studiów muzykologia:

a) załącznik nr 11 - studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki,

b) załącznik nr 12 - studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki;

8) dla kierunku studiów wschodoznawstwo:

a) załącznik nr 13 - studia pierwszego stopnia; profil ogólnoakademicki,

b) załącznik nr 14 - studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 

Efekty kształcenia kierunek Historia I stopień

Efekty kształcenia kierunek Historia II stopień


 
free pokerfree poker